1.Usługi kosztorysowe

Wykonujemy wszelkie prace kosztorysowe związane z inwestycjami polegającymi na budowach, rozbudowach, remontach i modernizacjach obiektów budowlanych. Na podstawie projektu, pomiarów i indywidualnych uzgodnień Wykonujemy kosztorysy inwestorskie z uwzględnieniem aktualnych cenników materiałów i usług a także:

  • przedmiary robót na podstawie dokumentacji lub pomiarów
    sprawdzenia,
  • weryfikacje,
  • aktualizacje

 

2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni zatem funkcję analogiczną do adwokata – reprezentuje interesy swojego klienta na budowie. Dba o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Posiadamy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – także kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.