INSPEKTOR NADZORU / KIEROWNIK BUDOWY POZNAŃ

Głównym polem naszej działalności jest prowadzenie inwestycji na których obejmujemy obowiązki kierowania budową / kierownik budow y/ lub pełnienie nadzoru inwestorskiego / inspektor nadzoru / w specjalności konstrukcyjno budowlanej.

Dysponujemy również osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych.

Głównym obszarem naszego działania jest Poznań i okolice, a w szczególnych przypadkach na działamy terenie całej Polski.

Oczywistym jest, iż na każdej inwestycji pełnimy tylko jedną rolę w zależności od potrzeby Inwestora /zgodnie z przepisami prawa budowlanego /Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami/.

W swojej pracy przede wszystkim reprezentujemy interesy naszego Klienta, dlatego łączymy dbałość o realizację celów technicznych oraz ekonomicznych. Oznacza to, że nie tylko nadzorujemy sam proces budowlany oraz jego zgodność z projektem czy prawem, ale także monitorujemy budżet inwestycji.

Z punktu widzenia inwestora, na którym ciąży obowiązek zorganizowania procesu budowy, ustanowienie inspektora nadzoru wiąże się naturalnie z dodatkowymi kosztami, ale ogranicza ryzyko nienależytego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę.

Wydanie dodatkowych środków na niezależnego inspektora nadzoru może wyeliminować konieczność wykonywania poprawek, które mogą ujawnić się po zakończeniu budowy, a także ograniczyć dodatkowe wydatki spowodowane zawyżaniem zużycia materiałów przez wykonawcę.

O ile powołanie kierownika budowy to wymóg obligatoryjny wynikający z przepisów PB, tak inspektor nadzoru może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie jeśli roboty są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe, lub roboty prowadzone są w obiekcie zabytkowym.
Jednak z punktu widzenia inwestora, na którym ciąży obowiązek zorganizowania procesu budowy, ustanowienie inspektora nadzoru wiąże się naturalnie z dodatkowymi kosztami, ale ogranicza ryzyko nienależytego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę.

Wydanie dodatkowych środków na niezależnego inspektora nadzoru może wyeliminować konieczność wykonywania poprawek, które mogą ujawnić się po zakończeniu budowy, a także ograniczyć dodatkowe wydatki spowodowane zawyżaniem zużycia materiałów przez wykonawcę (jeśli inspektorowi zlecono kontrolę rozliczeń).