19 lis
Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego tzn. że obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie[...]
19 lis
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zamawiający zobowiązany jest posiadać kosztorys inwestorski przed ogłoszeniem przetargu wszczęciem postępowania w innym z trybów przewidzianych w ustawie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie[...]
19 lis
Kosztorysy budowlane dzielimy na: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy zamienne Kosztorysy powykonawcze Kosztorys inwestorski to dokument sporządzany na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Tworzymy go aby określić orientacyjny koszt wykonania inwestycji i zapoznać się ze stawkami wykonawców. Dzięki niemu jesteśmy lepiej zapoznani ze skalą oraz kolejnością wszystkich wydatków poniesionych w trakcie prac. Powyższy[...]