• Uczestnicy procesu budowlanego

  Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:
  1) inwestor;
  2) inspektor nadzoru inwestorskiego;
  3) projektant;
  4) kierownik budowy lub kierownik robót.

 

 • Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

  Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

 1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

 • Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

  Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

 1. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów,
  zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
 2. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

 

 • Kosztorys inwestorski

  Dokument kosztowy, którego celem jest szczegółowe ustalenie kosztów danego rodzaju robót, pojedynczego obiektu lub części obiektu. Kosztorys inwestorski jest punktem odniesienia podczas porównywania ofert potencjalnych wykonawców robót budowlanych w toku postępowania przetargowego lub konkursu ofert.
  Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego są projekty przetargowe, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe robót podstawowych. Kosztorys inwestorski, który stanowi podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane sporządza się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót, objętych przedmiarem robót, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych, bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

Wk = EL x Cj

gdzie:
Wk – wartość kosztorysowa robót;
L – liczba jednostek sprzedmiarowanych robót
Cj – cena jednostkowa roboty podstawowej

 • Kosztorys ofertowy

  Dokument kosztowy, którego celem jest przedstawienie oferty cenowej wykonania robót budowlanych. Kosztorys ofertowy opracowywany jest na potrzeby przetargu (lub negocjacji) na wykonanie robót budowlanych przez każdego z uczestników przetargu (negocjacji) i zawiera informacje o cenie robót budowlanych, których wykonania chce się podjąć uczestnik przetargu.
  Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego są projekty wykonawcze oraz przedmiary robót.

 

 • Kosztorys powykonawczy

  Jest dokumentem, służącym do określenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku gdy nie jest sporządzany kosztorys ofertowy. Wykonywany jest on po zakończeniu robót, a wyliczona w nim cena jest ceną ostateczną, która stanowi wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty. Kosztorysy powykonawcze stosuje się, gdy przed przystąpieniem do realizacji robót nie można dokładnie określić zakresu robót do wykonania np. roboty remontowe. Z uwagi na fakt, że jest on wykonywany po zakończeniu robót stanowi on odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów wykonania robót i przysługującego wynagrodzenia za ich wykonanie.

 

 • Kosztorys zamienny

  Jest dokumentem, który zmienia i zastępuje kosztorys ofertowy i nie może służyć do wyceny robót nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym np. robót dodatkowych na skutek modyfikacji dokumentacji projektowej. Kosztorys wykonuje się z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót w kosztorysie ofertowym.

O formie i zawartości kosztorysu decyduje inwestor, co ma miejsce przy kosztorysie inwestorskim i ofertowym w systemie zamówień publicznych, a przy pozostałych rodzajach kosztorysów decydują wspólnie strony czyli zamawiający i wykonawca w wyniku dwustronnych uzgodnień.
Niezależnie od rodzaju kosztorysu i metody jego sporządzania, stanowi on ważny dokument procesu budowlanego i powinien być zawsze opracowywany w sposób czytelny i jednoznaczny dla wszystkich uczestników tego procesu.

Za prawidłowo sporządzony kosztorys uważa się dokument zawierający następujące elementy:

 • karta tytułowa kosztorysu
 • ogólna charakterystyka obiektu lub robot objętych kosztorysem
 • przedmiar lub obmiar robot wraz z opisem
 • kosztorys właściwy
 • tabela wartości elementów scalonych
 • protokół ustalania danych wyjściowych do kosztorysowania
 • analizy i kalkulacje indywidualne
 • zestawienie materiałów
 • zestawienie sprzętu

 

 • Metoda kalkulacji uproszczonej

  W kosztorysowaniu uproszczonym cena kosztorysowania jest iloczynem ilości scalonych jednorodnych robót (np. 1 m² wykonanej nawierzchni betonowej, 1 m ułożenia przewodu wodociągowego itp.) oraz cen jednostkowych, a także ewentualnie podatku od towarów i usług VAT.

 

 • Metoda kalkulacji szczegółowej

  Przy ustaleniu cen kosztorysowych robót należy posługiwać się następującą formułą kalkulacyjną:
  CK = R + M + Kz + S+ Kp + Z + Pv
  gdzie:
  CK – cena kosztorysowa określonego zakresu rzeczowego robót (obiektu, wydzielonego elementu, obiektu branżowego rodzaju robót lub wyodrębnionej w kosztorysie pozycji kalkulacyjnej)
  R – koszty robocizny bezpośredniej
  M – koszty materiałów bezpośrednich
  Kz – koszty zakupu materiałów obejmujące również koszty ich transportu zewnętrznego
  S – koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego
  Kp – koszty pośrednie
  Z – zysk kalkulacyjny
  Pv – podatek VAT

 • Aktualne przepisy Prawa Budowlanego – Stan prawny: wrzesień 2016r.
  http://prawo-budowlane.org/
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  http://lexplay.pl/artykul/Akty-Prawne/Warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie
 • Inne ważne i przydatne przepisy prawne:

Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych ( Dz. U. 2014 r. poz. 768)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 96 poz. 817) – w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw; (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. NR 83, poz. 578 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)