Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zamawiający zobowiązany jest posiadać kosztorys inwestorski przed ogłoszeniem przetargu wszczęciem postępowania w innym z trybów przewidzianych w ustawie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym określa metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, stanowiącego podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane.

Zgodnie z tym rozporządzeniem podstawę do opracowania kosztorysu inwestorskiego stanowią:

1. dokumentacja projektowa wykonawcza zawierająca przedmiar robót,
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
3. założenia wyjściowe do kosztorysowania,
4. ceny jednostkowe robót podstawowych – przy wykonywaniu kosztorysu metodą uproszczoną,
5. jednostkowe nakłady rzeczowe i ceny czynników produkcji (R, M, S) oraz wskaźniki procentowe narzutu kosztów pośrednich i zysku – przy wykonywaniu kalkulacji ceny jednostkowej metodą szczegółową

Wymienione powyżej dokumenty, stanowiące podstawę opracowania kosztorysu inwestorskiego świadczą o tym, że wartość robót wyliczona w kosztorysie obejmuje wyłącznie koszty robót budowlanych ujęte w dokumentacji projektowej i wyszczególnione w przedmiarze robót.

W kosztorysie inwestorskim nie można także doliczyć żadnych innych kosztów z tytułu wystąpienia robót dodatkowych lub nieprzewidzianych oraz nie można stworzyć rezerwy finansowej z uwagi na inflację, ryzyko wzrostu kosztów w trakcie realizacji robót budowlanych lub błędy w wyliczeniu ilości robót w przedmiarach.

Możliwość uwzględnienia w kosztorysie inwestorskim wszelkich ryzyk związanych z realizacja robót budowlanych ustawodawca dał zamawiającemu poprzez przyjmowanie w pierwszej kolejności do wyceny kosztorysu inwestorskiego cen z wcześniej zrealizowanych umów, w których ryzyka związane z wykonawstwem robót zostały uwzględnione przez wykonawcę realizującego przedmiot umowy.

Reasumując powyższe kosztorys inwestorski stanowi dokument określający szacunkową wartość przedmiotu zamówienia na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jego prawidłowe sporządzenie na podstawie właściwych dokumentów pozwala zamawiającemu poprawnie dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia i wpływa pozytywnie na zwiększenie prawdopodobieństwa bezkonfliktowego przeprowadzenia realizacji inwestycji